ChiangmaiTraining.com    
 
 
เข้าสู่ระบบ      
  
  หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท โครงการฝึกอบรม ติดต่อ-สอบถาม ความเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรม

การพูดในโอกาสต่างๆการพูดในโอกาสต่างๆ

 
การพูดในโอกาสต่างๆ

คุณลักษณะอย่างหนึ่งของผู้นำคือการลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าชุมชนได้ด้วยความมั่นใจ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการพูดต่อที่ชุมชนให้กับผู้นำในองค์กรต่างๆ       อาการประหม่าจะต้องถูกขจัดออกไป   ความกล้าและความเชื่อมั่นจะต้องเข้ามาแทนที่  ผู้เข้าอบรมจะต้องสามารถนำความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง   ไปใช้ในบทบาทหน้าที่การงานต่างๆได้ด้วยความมั่นใจ

หัวข้อการอบรม
 
ด้านวิชาการ

 - หลักการพูดในที่ชุมชน
 - การเอาชนะอาการประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น
 - การจัดลำดับขั้นตอนของการพูด
 - การใช้ภาษากายและเสียงประกอบการพูด
 - หลักการพูดในโอกาสต่างๆ
 - หลักการตอบปัญหาฉับพลัน
                                                               
ด้านการฝึกปฏิบัติ

 - ฝึกเอาชนะอาการประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น
 - ฝึกการจัดลำดับขั้นตอนของการพูด
 - ฝึกการใช้ภาษากายและเสียงประกอบการพูด
 - ฝึกการตอบปัญหาฉับพลัน
 - ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ 
   (กล่าวเปิดงาน,กล่าวอวยพรงานมงคลสมรส ฯลฯ)
รับจัดฝึกอบรม,รับฝึกอบรม,รับจัดฝึกอบรม เชียงใหม่,รับฝึกอบรม เชียงใหม่
 

 วัน เวลาและสถานที่อบรม  วันที่ 16-18 ธันวาคม 2552  เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จ.เชียงใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  นายกเทศมนตรี    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สท. สอบต.  ปลัดเทศบาล  ปลัดอบต.  และผู้นำชุมชนต่างๆ  รับจำนวน  รุ่นละ 30 คน

 
ค่าลงทะเบียน 

1.ท่านละ 3,900 บาท (อาหารว่าง   อาหารกลางวัน  เอกสาร วุฒิบัตร DVD)                      
2.ท่านละ 4,900 บาท (อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  เอกสาร วุฒิบัตร DVDที่พัก 2 คืน)
 

คณะวิทยากร รศ.ดร.บุญลือ  เผือกผ่อง  รศ.ทัศนา  สลัดยะนันท์  และอ.สมพงษ์   ภูมิประเสริฐรุ่ง

 
 ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ กำหนดการอบรม
 ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
  
 
 
  หน้าแรก
 
  เกี่ยวกับบริษัท
 
  โครงการฝึกอบรม
  ศิลปะการพูดในที่ชุมชน   
  การพูดในโอกาสต่างๆ
  การเป็นพิธีกร
 
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
  คลิปตัวอย่างการสอน
 
  บทความพิเศษ
 
  กระทู้ถาม-ตอบ
 
  ติดต่อสอบถาม
 
 

Copyright 2009 ChiangmaiTraining.com All rights reserved.